egzamin1.jpg

Jakie wiadomości i umiejętności uczeń powinien opanować, aby otrzymać daną ocenę z fizyki?

 

Jak opisujemy ruch?

na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • · potrafi zmierzyć różne wielkości np. długość, czas, objętość, temperaturę  przyrządami  o różnej dokładności ,
 • · potrafi dobrać przyrząd o odpowiedniej dla danego pomiaru dokładności ,
 • · wie, co to jest niepewność pomiarowa,
 • · wie, co to znaczy, że ciało znajduje się w ruchu,
 • · rozumie, że do opisu ruchu konieczny jest wybór układu odniesienia,
 • · zna pojęcie toru ,
 • · potrafi odróżnić ruch prostoliniowy od krzywoliniowego,
 • · wie, że jeżeli ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe drogi, to porusza się ono ruchem jednostajnym,
 • · zna jednostki prędkości,
 • · wie, że prędkość jest wielkością wektorową,
 • · wie, że w ruchu prostoliniowym jednostajnym wartość prędkości jest stała,
 • · umie obliczyć szybkość średnią z jaką porusza się ciało,
 • · rozumie konieczność przestrzegania przez użytkowników dróg znaków ograniczenia szybkości,
 • · wie, że jeżeli w  jednakowych odstępach czasu ciało przebywa różne drogi, to porusza się ono ruchem zmiennym,
 • · wie, że jeżeli wartość prędkości wzrasta, to ciało porusza się ruchem  przyspieszonym, gdy wartość  prędkości maleje to ciało porusza się ruchem opóźnionym,
 • · potrafi z wykresu  odczytać szybkość ciała w danej chwili

na ocenę dostateczną uczeń:

 • · potrafi objaśnić, co to znaczy, że ruch i spoczynek są względne,
 • · potrafi podać przykłady z życia codziennego świadczące o względności ruchu,
 • · zna i rozróżnia pojęcia: tor, droga, przemieszczenie,
 • · potrafi ustalić cechy wektora przemieszczenia w  dowolnych  przykładach ruchu,
 • · umie obliczyć wartość prędkości w ruchu jednostajnym prostoliniowym,
 • · potrafi przeliczać jednostki prędkości,
 • · potrafi podać cechy wektora prędkości w wybranych przez siebie przykładach,
 • · wie, że w ruchu prostoliniowym jednostajnym prędkość jest stała,
 • · potrafi odczytać z wykresu  drogę przebytą we wskazanym czasie, potrafi sporządzić wykres  dla ruchu jednostajnego,
 • · wie, że w ruchu jednostajnym prostoliniowym droga jest proporcjonalna do czasu i umie ją obliczać,
 • · rozróżnia szybkość chwilową i szybkość średnią,
 • · potrafi, na podstawie danych z doświadczenia, wykonać wykres zależności,
 • · zna definicję przyspieszenia i jego jednostki,
 • · rozumie co to znaczy, że wartość przyspieszenia,
 • · potrafi zbadać doświadczalnie ruch jednostajnie przyspieszony,
 • · wie, że gdy przyspieszenie ciała jest stałe, to porusza się ono ruchem jednostajnie zmiennym,
 • · potrafi sporządzić wykres  w ruchu jednostajnie przyspieszonym,
 • · wie, że w ruchu jednostajnie przyspieszonym szybkość jest proporcjonalna do czasu,
 • · umie obliczać szybkość i drogę przebytą przez ciało w tym ruchu,
 • · wie, że drogi przebyte w kolejnych sekundach ruchu jednostajnie przyspieszonego (gdy  ) mają się do siebie jak kolejne liczby nieparzyste,
 • · wie, że w ruchu jednostajnie opóźnionym wartość prędkości w równych odstępach czasu maleje jednakowo,
 • · potrafi rozwiązywać zadania wykorzystując definicje i proste, zależności między poznanymi wielkościami fizycznymi.

na ocenę dobrą uczeń:

 • · potrafi opisać położenie dowolnego ciała we wskazanym układzie współrzędnych,
 • · wie, że w ruchu prostoliniowym jednostajnym przebyta droga równa jest wartości wektora przemieszczenia,
 • · potrafi wykazać na przykładach, że prędkość jest wielkością względną,
 • · potrafi rozwiązywać zadania wykorzystując poznane zależności dla ruchu jednostajnego prostoliniowego,
 • · potrafi uzasadnić dlaczego w ruchu po linii prostej w tę samą stronę szybkość równa jest wartości prędkości,
 • · korzystając  z definicji wartości przyspieszenia potrafi obliczać zmiany szybkości czas w którym one zaszły,
 • · umie sporządzić wykresy s(t), a(t)   dla ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego,
 • · potrafi na podstawie złożonych wykresów  s(t) i  opisać ruch ciała,
 • · potrafi, korzystając z wykresu , obliczyć drogę jako pole pod wykresem,
 • · umie sporządzić wykres  dla ruchu prostoliniowego jednostajnie opóźnionego, obliczyć przyspieszenie ciała i drogę przebytą w danym czasie,
 • · potrafi z wykresu  w ruchu jednostajnie opóźnionym obliczyć drogę przebytą przez ciało,
 • · potrafi rozwiązywać zadania stosując poznane zależności dla ruchu jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego.

na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • · potrafi samodzielnie dobrać układ odniesienia, związać z nim układ współrzędnych i w tym układzie opisać ruch dowolnego ciała,
 • · potrafi w układzie współrzędnych zaznaczyć wektor przemieszczenia,
 • · korzystając z wykresu dla ruchu jednostajnego potrafi  sporządzić wykres ,
 • · dysponując wykresem w tym ruchu, potrafi wykonać wykres zależności,
 • · potrafi rozwiązywać analitycznie i graficznie zadania dla ruchu jednostajnego,
 • · potrafi uzasadnić dlaczego w ruchu po linii prostej w tę samą stronę szybkość równa jest wartości prędkości
 • · potrafi oszacować wartość przyspieszenia samochodu, w którym jedzie, korzystając ze wskazań szybkościomierza,
 • · potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe i graficzne z wykorzystaniem poznanych zależności,
 • · potrafi rozwiązywać zadania problemowe (rachunkowe, graficzne i teoretyczne),
 • · mając wykres zależności  dla ruchów jednostajnie zmiennych potrafi sporządzić wykresy a(t) oraz s(t),
 • · potrafi wykorzystać informacje o ruchach do rozwiązywania złożonych zadań obliczeniowych i graficznych.

 

Siły w przyrodzie

na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • · potrafi wymienić różne rodzaje oddziaływań,
 • · potrafi na prostym przykładzie wykazać wzajemność oddziaływań,
 • · wie, że opisując oddziaływania posługujemy się pojęciem siły, która jest miarą oddziaływania,
 • · wie, że wartość siły wyrażamy w niutonach,
 • · potrafi zmierzyć wartość siły za pomocą siłomierza,
 • · potrafi na przykładzie określić cechy siły,
 • · rozumie pojęcie siły  wypadkowej, potrafi objaśnić je na przykładzie,
 • · wie, że dwie siły działające na ciało równoważą się gdy mają taki sam kierunek, taką samą wartość i przeciwne zwroty,
 • · rozpoznaje siły występujące w przyrodzie w prostych przykładach z otoczenia,
 • · wie, że bezwładność to cecha ciała, która wiąże się z jego masą,
 • · wie, że masę wyrażamy w kilogramach,
 • · rozpoznaje na przykładach zjawisko bezwładności,
 • · wie, że jeśli ciało spoczywa, to siły działające na to ciało równoważą się,
 • · wie, że szybkości uzyskane przez oddziałujące wzajemnie ciała zależą od mas tych ciał,
 • · wie, że wartość pędu ciała zależy od  jego masy i szybkości,
 • · wie, że aby wprawić ciało w ruch lub zatrzymać je, trzeba działać siłą,
 • · potrafi intuicyjnie stosować II zasadą dynamiki w prostych przykładach z życia codziennego,
 • · wie, że Ziemia przyciąga wszystkie ciała,
 • · wie, że siła ciężkości czyli siła, jaką Ziemia przyciąga ciało jest wprost proporcjonalna do masy tego ciała,
 • · intuicyjnie posługuje się III zasadą dynamiki,
 • · wie, że jedną z przyczyn występowania tarcia jest chropowatość stykających się powierzchni,
 • · potrafi wymienić niektóre sposoby zmniejszania i zwiększania tarcia,
 • · wie, że na ciała poruszające się w powietrzu działa siła oporu powietrza.

na ocenę dostateczną uczeń:

 • · rozpoznaje na przykładach oddziaływania bezpośrednie (mechaniczne) i "na odległość",  
 • · rozpoznaje na przykładach statyczne i dynamiczne skutki oddziaływań ,
 • · rozumie, co to znaczy, że siła jest wielkością wektorową i potrafi ją przedstawić graficznie,
 • · potrafi znaleźć graficznie wypadkową dwóch sił o tym samym kierunku,
 • · rozumie pojęcie siły równoważącej, potrafi znaleźć graficznie siłę równoważącą inną siłę,
 • · potrafi podać przykłady działania siły sprężystości,
 • · wie, że wydłużenie sprężyny jest wprost proporcjonalne do działającej siły,
 • · rozpoznaje w trudniejszych przykładach zjawisko bezwładności,
 • · wie, że masa jest miarą bezwładności ciała,
 • · rozumie treść I zasady dynamiki,
 • · wie, że jeżeli siły równoważą się to ich wypadkowa wynosi zero,
 • · wie, że szybkości uzyskane przez oddziałujące wzajemnie ciała są odwrotnie proporcjonalne do ich mas,
 • · potrafi obliczyć wartość pędu znając masę i wartość prędkości ciała,
 • · potrafi intuicyjnie posługiwać się zasadą zachowania pędu (zna pojęcie odrzutu),
 • · zna i rozumie treść  II zasady dynamiki Newtona,
 • · zna definicję 1 N (I/2) d,
 • · umie wyjaśnić co to znaczy, że siła ma wartość,
 • · potrafi obliczyć ciężar ciała  znając jego masę,
 • · umie objaśnić różnicę między masą i ciężarem,
 • · rozumie co to znaczy, że ciało spada swobodnie,
 • · wie, że ciała spadają swobodnie ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem ziemskim on wartości g,
 • · wie, że siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają jednakowe wartości, jednakowe kierunki i przeciwne zwroty, umie podać przykład,
 • · potrafi podać przykłady ciał, między którymi działają siły tarcia,
 • · wie, że tarcie występujące przy toczeniu ma mniejszą wartość niż przy przesuwaniu jednego ciała po drugim,
 • · potrafi rozpoznać przykłady pożytecznego i szkodliwego działania siły tarcia.

na ocenę dobrą uczeń:

 • · potrafi wskazać i nazwać źródła sił działających na ciało,
 • · potrafi w dowolnym przykładzie wskazać siły działające na ciało, narysować wektory  tych sił oraz  podać ich cechy,
 • · potrafi znaleźć  siłę wypadkową kilku sił działających wzdłuż jednej prostej,
 • · potrafi narysować siłę równoważącą kilka sił działających wzdłuż jednej prostej,
 • · wie, że wartość siły sprężystości ciała jest wprost proporcjonalna do jego odkształcenia,
 • stosuje I zasadę dynamiki do wyjaśniania prostych zjawisk z otoczenia,
 • · potrafi wykorzystywać zależność    do  rozwiązywania zadań,
 • · rozumie, że pęd jest wektorem o kierunku i zwrocie wektora prędkości ciała,
 • · stosuje zasadę zachowania pędu do wyjaśniania prostych zjawisk,
 • · rozumie zasadę zachowania pędu i potrafi ją stosować  w zadaniach nie wymagających formalnych rachunków,
 • · stosuje II zasadę dynamiki i zasadę zachowania pędu do wyjaśniania prostych zjawisk z otoczenia,
 • · potrafi obliczyć każdą wielkość z równania ,
 • · potrafi obliczyć masę ciała z wykresu a (F),
 • · potrafi wyjaśnić spadanie ciał w oparciu o zasady dynamiki Newtona,
 • · potrafi obliczyć h i  w spadku swobodnym,
 • · zna i rozumie III zasadę dynamiki Newtona,
 • · potrafi stosować III zasadę dynamiki  do wyjaśniania prostych zjawisk z otoczenia,
 • · wie, że siły akcji i reakcji są tej samej natury (np. obie grawitacyjne, obie sprężyste)
 • · wie, że wartość siły tarcia zależy od rodzaju powierzchni trących i wartości siły nacisku,
 • · potrafi podać sposoby zmniejszania i zwiększania oporów ruchu.

na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • · potrafi rozwiązywać problemowe zadania jakościowe i obliczeniowe,
 • · potrafi rozwiązywać jakościowe problemy dynamiczne tzn. znajdować siły działające na ciała w konkretnych przypadkach,
 • · potrafi rozwiązywać jakościowe zadania problemowe dotyczące bezwładności ciał,
 • · wie, że siły równoważące się mogą być różnej natury,
 • · potrafi wskazać przykłady wykorzystania dynamicznego pomiaru masy,
 • · potrafi rozwiązywać jakościowe zadania problemowe dotyczące zasady zachowania pędu,
 • · potrafi stosować zasadę zachowania pędu do rozwiązywania zadań (dla dwóch ciał początkowo spoczywających lub zderzenia niesprężystego dwóch ciał poruszających się w tę samą stronę),
 • · potrafi rozwiązywać złożone problemy stosując poznane prawa i zależności,
 • · wie, że zmiana pędu ciała zależy od działającej na ciało siły i czasu jej działania,
 • · potrafi rozwiązywać zadania z zastosowaniem równań opisujących swobodny spadek ciał,
 • · umie wyjaśnić zjawisko tarcia na podstawie oddziaływań międzycząsteczkowych,
 • · potrafi rozwiązywać jakościowe problemy dotyczące sił tarcia,
 • · umie wyjaśnić zjawisko tarcia na podstawie oddziaływań międzycząsteczkowych,
 • · potrafi rozwiązywać jakościowe problemy dotyczące sił tarcia .

 

Praca. Moc. Energia mechaniczna

na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • · wie, że w sensie fizycznym praca wykonywana jest wówczas gdy działaniu siły towarzyszy przemieszczenie lub odkształcenie ciała,
 • · rozpoznaje przykłady wykonywania pracy  mechanicznej, wie, że jednostką pracy jest 1 J,
 • · wie, że różne urządzenia mogą tę samą pracę wykonać w różnym czasie, tzn. mogą pracować z różną mocą,
 • wie, że jednostką mocy jest 1 W,
 • · potrafi na prostych przykładach  z życia   codziennego rozróżniać urządzenia o większej i mniejszej mocy,
 • · wie, że praca wykonywana nad ciałem może być "zmagazynowana" w formie energii,
 • · rozumie, że ciało posiada energię gdy zdolne jest do wykonania pracy,
 • · wie, że jednostką energii jest 1J,
 • · rozróżnia ciała posiadające energię potencjalną ciężkości  i potencjalną sprężystości,
 • · wie, że jeśli zmienia się położenie ciała względem Ziemi, to zmienia się  jego energia potencjalna ciężkości,
 • · wie, że energię kinetyczna posiadają ciała będące w ruchu,
 • · wie, że energia kinetyczna zależy od masy ciała i jego szybkości,
 • · potrafi wskazać przykłady ciał posiadających energie kinetyczną,
 • · wie, że energia kinetyczna ciała może zamieniać się w energię potencjalną i odwrotnie,
 • · potrafi na podanym prostym przykładzie omówić przemiany energii,
 • · wie jak działają siły na dźwigni dwustronnej,
 • · potrafi wskazać w  swoim otoczeniu przykłady maszyn prostych,
 • · wie, że maszyny proste ułatwiają wykonywanie pracy,

na ocenę dostateczną uczeń:

 • · umie obliczać pracę ze wzoru: ,  gdy kierunek i zwrot stałej siły jest zgodny z kierunkiem i zwrotem przemieszczenia ,
 • · zna definicję 1J,
 • · potrafi wyrazić 1J przez jednostki podstawowe układu SI,
 • · zna i umie przeliczać jednostki pochodne,
 • potrafi wyjaśnić co to znaczy, że wykonana praca ma wartość,
 • · wie, że o mocy decyduje praca wykonywana w jednostce czasu,
 • · potrafi obliczać moc korzystając z definicji,
 • · potrafi wyjaśnić co to znaczy, że moc urządzenia wynosi np. 20 W,
 • · zna jednostki pochodne 1 kW, 1 MW i potrafi dokonywać ich przeliczeń,
 • · potrafi na przykładach rozpoznać ciała zdolne do wykonania pracy,
 • · potrafi obliczać zmianę energii potencjalnej  ciężkości danego ciała,
 • · rozumie sens tzw. poziomu zerowego energii,
 • · umie obliczać energie kinetyczną ciała:  ,
 • · zna zasadę zachowania energii mechanicznej, potrafi ją poprawnie sformułować,
 • · zna warunek równowagi dźwigni dwustronne,
 • · wie, że tyle razy "zyskujemy na sile" ile razy ramię siły działania jest większe od ramienia siły oporu,
 • · rozumie, że stosując maszyny proste  można "zyskać na sile" lub zmienić zwrot siły na bardziej   korzystny,
 • · rozumie, że stosując maszyny proste nie "zyskujemy na pracy".

na ocenę dobrą uczeń:

 • · poprawnie posługuje się poznanym wzorem  na pracę (jest świadom jego ograniczeń),
 • · znając wartość pracy potrafi obliczyć wartość F  lub s,
 • · wie, ze gdy siła jest prostopadła do przemieszczenia to praca wynosi zero,
 • · odróżnia pracę wykonywaną przez  siłę równoważącą daną siłę (np. siłę grawitacji, sprężystości) od pracy tej siły,
 • · potrafi obliczać W lub t korzystając z definicji mocy,
 • · rozumie pojęcie układu ciał ,
 • · wie, jakie siły nazywamy wewnętrznymi a jakie zewnętrznymi,
 • · potrafi wskazać źródła sił zewnętrznych,
 • · potrafi obliczyć każdą z wielkości z równania ,
 • · rozumie, że zmiana energii  potencjalnej zależy od zmiany odległości między ciałami a nie od toru po jakim poruszało się któreś z tych ciał,
 • · potrafi z równania  obliczyć masę ciała,
 • · potrafi wskazać przykłady  praktycznego   wykorzystywania przemian energii   np. w działaniu kafara, zegara, łuku),
 • · potrafi stosować zasadę zachowania energii do rozwiązywania typowych zadań rachunkowych,
 • · potrafi rozwiązywać zadania z zastosowaniem warunku równowagi maszyn prostych,
 • · potrafi obliczać pracę wykonaną z użyciem maszyn prostych.

na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • · potrafi sporządzić wykres F(s) dla F = const,
 • · potrafi z wykresu F(s) obliczać pracę wykonaną na dowolnej drodze,
 • · potrafi obliczyć wartość siły korzystając z wykresu W(s),
 • · potrafi rozwiązywać zadania korzystając z poznanych zależności,
 • · potrafi zapisać równaniem zmianę energii mechanicznej układu, np. przyrost energii
 • · potrafi obliczyć energię potencjalną grawitacji względem dowolnie wybranego poziomu zerowego,
 • · potrafi sporządzać wykres  dla ,
 • · potrafi z wykresu  obliczyć masę ciała,
 • · potrafi z równania  obliczyć szybkość ciała ,
 • · potrafi z wykresu  obliczyć masę ciała,
 • · potrafi rozwiązywać problemy    wykorzystując zasadę zachowania energii,
 • · zna warunki równowagi różnych maszyn prostych (np. bloków, kołowrotu),
 • · potrafi rozwiązywać problemy związane z zastosowaniem maszyn prostych.

 

Właściwości materii. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych

na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • · potrafi wskazać przykłady ciał w stanie ciekłym, stałym i gazowym,
 • · umie poprawnie nazwać i rozróżnić następujące zjawiska: topnienie, krzepnięcie, parowanie i skraplanie,
 • · potrafi podać przykłady wymienionych zjawisk,
 • · wie, że materia zbudowana jest z cząsteczek, które oddziałują między  sobą  i nieustannie poruszają się,
 • · potrafi posługiwać się termometrem,
 • · zna różne rodzaje termometrów,
 • · wie, że substancje różnią się gęstością,
 • · potrafi wyznaczyć masę ciała,
 • · potrafi wyznaczyć objętość cieczy za pomocą menzurki,
 • · potrafi odszukać w tablicach gęstość danej substancji,
 • · wie, że wzrasta temperatura ciał, trących o siebie,
 • · wie, że zmiana temperatury ciała świadczy o zmianie jego energii wewnętrznej,
 • · wie, że energię wewnętrzną wyrażamy w dżulach,
 • · wie, że po zetknięciu ciał następuje przepływ ciepła (energii) od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze,
 • · wie, że proces wymiany ciepła trawa do chwili wyrównania się temperatur, potrafi wskazać przykłady przewodników  i izolatorów ciepła oraz ich zastosowania,
 • · wie, że energię wewnętrzną ciała można zmieniać poprzez wykonywanie pracy oraz cieplny przepływ energii,
 • · wie, że ciepło właściwe różnych substancji jest różne,
 • · wie, że aby ciało mogło ulec stopieniu musi mieć temperaturę topnienia i musi pobierać energię,
 • · wie, że aby zachodziło zjawisko krzepnięcia, ciało musi mieć temperaturę krzepnięcia i musi oddawać energię,
 • · umie odczytać z tablic ciepło topnienia różnych substancji,
 • · wie, że podczas parowania  (wrzenia) ciało musi pobierać energię a podczas skraplania oddawać energii,
 • · wie, że ciecz wrze pod normalnym ciśnieniem w ściśle określonej temperaturze zwanej temperaturą wrzenia, np. woda w temperaturze 100OC,
 • · wie co to jest i do czego służy kalorymetr,
 • · potrafi podać przykłady podobnych  urządzeń w życiu codziennym.

na ocenę dostateczną uczeń:

 • · zna podstawowe właściwości  ciał  w różnych stanach skupienia),
 • · potrafi podać przykłady wykorzystania właściwości substancji w codziennym życiu,
 • · wie na czym polega dyfuzja,
 • · wie co to są siły spójności i przylegania,
 • · potrafi wskazać przykłady zjawiska rozszerzalności temperaturowej ciał w różnych stanach skupienia ,
 • · wie, że w działaniu termometru cieczowego wykorzystuje się zjawisko rozszerzalności temperaturowej cieczy,
 • · potrafi zapisać temperaturę (np. powietrza) z uwzględnieniem niepewności pomiarowej,
 • · zna pojęcie gęstości i wzór definicyjny,
 • · zna jednostki gęstości,
 • · wie, że ta sama substancja ma różną gęstość w różnych stanach skupienia,
 • · zna i rozumie pojęcie energii wewnętrznej,
 • · wie, że temperatura ciała jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek,
 • · umie podać przykłady zmiany energii wewnętrznej ciała na skutek wykonywania pracy,
 • wie, że cieplny przepływ energii może odbywać się przez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie,
 • · potrafi wskazać odpowiednie przykłady,
 • · potrafi sformułować I zasadę termodynamiki,
 • · potrafi wskazać przykłady z życia świadczące o słuszności tej zasady,
 • · wie, co to znaczy, że ciepło właściwe wynosi np. ,
 • · rozumie znaczenie dużej wartości ciepła właściwego wody,
 • · potrafi rozwiązywać proste zadania z  wykorzystaniem wzoru,
 • · wie, co to znaczy, że ciepło topnienia wynosi np. ,
 • · potrafi posługiwać się równaniem,
 • · na wykresie zależności temperatury ciała od dostarczanej lub oddawanej energii, potrafi wskazać proces topnienia lub krzepnięcia, nazwać stan skupienia, odczytać temperaturę przemiany fazowej.
 • · wie, co to znaczy, że ciepło parowania wynosi np.  ,
 • · na wykresie zależności temperatury ciała od dostarczanej lub oddawanej energii, potrafi wskazać proces wrzenia lub skraplania, nazwać stan skupienia, odczytać temperaturę przemiany fazowej,
 • · wie, że w izolowanym układzie ciał energia (ciepło) pobrana przez ciało o niższej temperaturze jest równa energii oddanej przez ciało o wyższej temperaturze ,
 • · potrafi obliczyć energię pobraną i oddaną w procesie wymiany ciepła.

na ocenę dobrą uczeń:

 • · potrafi zaproponować doświadczenia pokazujące właściwości substancji w różnych stanach skupienia,
 • · wie, na czym polega sublimacja i resublimacja,
 • · potrafi wyjaśnić właściwości ciał  w różnych stanach skupienia w oparciu o model kinetyczno-molekularnej budowy materii,
 • · wie, jak skaluje się termometr w skali Celsjusza,
 • · potrafi przeliczać temperatury w skali Celsjusza na skalę Kelvina i na odwrót,
 • · potrafi obliczyć masę i objętość korzystając z definicji gęstości,
 • · potrafi wyjaśnić dlaczego w różnych stanach skupienia dana substancja ma różną gęstość,
 • · rozumie dlaczego podczas ruchu z tarciem nie jest spełniona zasada zachowania energii mechanicznej,
 • · potrafi objaśnić kiedy energia wewnętrzna rośnie a kiedy maleje,
 • · potrafi,  korzystając z modelu budowy materii, objaśnić na czym polega przewodzenie ciepła,
 • · rozumie I zasadę termodynamiki jako przykład zasady zachowania energii,
 • · zna definicję ciepła właściwego,
 • · potrafi obliczać każdą wielkość z równania ,
 • · potrafi objaśnić dlaczego podczas topnienia i krzepnięcia temperatura  pozostaje stała mimo zmiany energii wewnętrznej ciała,
 • · potrafi objaśnić na co wykorzystywana jest energia dostarczana podczas parowania i wrzenia,
 • · potrafi obliczyć energię potrzebną do  odparowania określonej ilości substancji w temperaturze wrzenia,
 • · potrafi zapisać równanie bilansu cieplnego dla prostego przypadku wymiany energii (ciepła) między dwoma ciałami.

na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • · potrafi wyjaśnić wyniki doświadczeń, w których demonstruje się właściwości ciał stałych, cieczy i gazów,
 • · potrafi omówić różne skale temperatury,
 • · potrafi objaśnić znaczenie przebiegu  zjawiska rozszerzalności temperaturowej wody w przyrodzie,
 • · potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe i nieobliczeniowe korzystając z definicji gęstości,
 • · potrafi rozwiązywać zadania problemowe związane z przemianą energii mechanicznej w energię wewnętrzną oraz odwrotnie,
 • · potrafi uzasadnić, dlaczego w cieczach i gazach cieplny przepływ energii odbywa się głównie przez konwekcję,
 • potrafi stosować I zasadę termodynamiki do rozwiązywania złożonych problemów,
 • potrafi określić ciepło właściwe substancji korzystając z wykresu  dla danej masy,
 • potrafi rozwiązywać zadania stosując poznane zależności,
 • potrafi rozwiązywać zadania stosując poznane zależności oraz odpowiednie wykresy,
 • potrafi zaprojektować doświadczenie pozwalające wyznaczyć ciepło właściwe substancji.

 

O drganiach i falach sprężystych

na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • · rozpoznaje ruch drgający spośród innych ruchów,
 • · potrafi wskazać w najbliższym otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający,
 • · zna pojęcia: położenie równowagi, wychylenie,
 • · wie kiedy drgania są gasnące,
 • · wie, że okres wahadła matematycznego zależy od jego długości,
 • · wie, że fale sprężyste nie mogą rozchodzić się w próżni,
 • · wie, że są dwa rodzaje fal poprzeczne i podłużne,
 • · wie, że dobiegająca do przeszkody fala może być odbita lub pochłonięta,
 • · wie, że na szczelnie fala płaska może ulec ugięciu (dyfrakcji),
 • · rozumie, że fale mogą się nakładać, czyli mogą ulegać interferencji,
 • · wie, że źródłem dźwięków wydawanych przez człowieka są struny głosowe,
 • · wie, że fale dźwiękowe nie mogą rozchodzić się w próżni,
 • · wie, z jaką szybkością porusza się fala głosowa w powietrz,
 • · rozumie pojęcie szybkości ponaddźwiękowej,
 • · wie, na czym polega zjawisko rezonansu mechanicznego dwóch wahadeł,
 • · wie, że zjawisko rezonansu zachodzi także dla fal dźwiękowych,
 • · wie, jak powstaje echo,
 • · wie, jaką rolę  pełni błona bębenkowa ucha,
 • · rozumie, że zbyt głośna muzyka lub hałas mogą spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

na ocenę dostateczną uczeń:

 • · zna pojęcia służące do opisu ruchu drgającego i rozumie ich znaczenie: amplituda, okres, częstotliwość, wie, w jakich jednostkach wyrażamy te wielkości,
 • · potrafi wyjaśnić co to znaczy, że częstotliwość drgań wynosi np. 15 Hz,
 • · rozumie, że dla podtrzymania ruchu drgającego należy ciału dostarczać energii,
 • · wie, jak okres wahadła zależy od jego długości,
 • · wie, na czym polega izochronizm wahadła,
 • · potrafi uzasadnić w jakim celu nakręca się sprężynę zegara wahadłowego,
 • · wie, że szybkość rozchodzenia się fali  jest stała w danym ośrodku,
 • · odróżnia ruch fali od ruchu drgającego cząsteczek biorących udział w ruchu falowym,
 • · wie, kiedy fala jest poprzeczna a kiedy podłużna,
 • · wie, jaką falę nazywamy falą płaską a jaką kolistą, potrafi to określić na podstawie rysunku,
 • · potrafi opisać zjawisko dyfrakcji czyli ugięcia fali (np. przejście fali przez szczelinę),
 • · wie, kiedy fala płaska rozchodząca się na wodzie może ulec załamaniu,
 • · wie, że wskutek interferencji powstają miejsca wzmocnień i wygaszeń drgań cząsteczek ośrodka,
 • · wie, że źródłem dźwięków są ciała drgające,
 • · wie, że człowiek słyszy drgania o częstotliwości 16 Hz – 20000 Hz,
 • · wie, że fale dźwiękowe są falami podłużnymi i mogą rozchodzić się tylko w ośrodkach sprężystych,
 • · wie, że wysokość dźwięku wzrasta wraz z częstotliwością,
 • · wie, że im większa jest amplituda drgań tym głośniejszy jest dźwięk,
 • · zna, warunek rezonansu dwóch wahadeł,
 • · potrafi zademonstrować zjawisko rezonansu akustycznego na dwóch kamertonach,
 • · wie co to są infradźwięki i ultradźwięki,
 • · wie, kiedy powstaje pogłos.

na ocenę dobrą uczeń:

 • · potrafi obliczyć okres drgań gdy znana jest częstotliwość i odwrotnie,
 • · potrafi określić jak zwrócona jest siła wywołująca ruch drgający,
 • · potrafi doświadczalnie wyznaczyć okres drgań wahadła,
 • · zna związek między długością wahadła i jego okresem,
 • · rozumie co należy zrobić aby wyregulować zegar wahadłowy, który się opóźnia lub spieszy,
 • potrafi objaśnić na przykładzie  dlaczego fale przenoszą energię a nie przenoszą masy,
 • · poprawnie posługuje się pojęciami: długość fali, szybkość rozchodzenia się fali, grzbiet i dolina fali,
 • · potrafi objaśnić i stosować równania:  , oraz  ,
 • · poprawnie posługuje się pojęciem czoło fali, kierunek rozchodzenia się fali,
 • · wie, że zjawiska dyfrakcji i interferencji są charakterystyczne dla fal,
 • · potrafi rozpoznać zjawisko interferencji i potrafi rozpoznać jego skutek,
 • · potrafi  wskazać, jakie  wielkości charakteryzujące dźwięk można mierzyć a jakie są rozpoznawalne przez ucho,
 • · potrafi objaśnić jaką rolę pełni pudło rezonansowe w instrumentach muzycznych,
 • · potrafi wskazać zastosowania ultra-  i infradźwięków.

na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • · potrafi wyjaśnić jak zmienia się prędkość ciała w ruchu drgającym,
 • · potrafi uzasadnić dlaczego ciało drgające porusza się na przemian ruchem przyspieszonym lub opóźnionym,
 • · potrafi określić siły (wykonać odpowiedni rysunek), których wypadkowa powoduje ruch wahadła,
 • · potrafi wykorzystać równanie   w zadaniach,
 • · wie, że fale podłużne mogą się rozchodzić w ciałach stałych, cieczach i gazach, a fale poprzeczne tylko w ciałach stałych,
 • · stosuje poznane zależności do rozwiązywania problemów,
 • · zna i potrafi  wykorzystać w praktyce prawo odbicia fali,
 • · posługując się modelami fal kolistych potrafi odkryć warunki  występowania wzmocnienia i wygaszenia fali,
 • · dostrzega związek między ilością wzmocnień i wygaszeń a odległością między źródłami fal kolistych,
 • · potrafi naszkicować wykresy obrazujące drgania cząstek ośrodka, w którym rozchodzą się dźwięki wysokie i niskie, głośne i ciche,
 • · potrafi wskazać przykłady występowania rezonansu mechanicznego oraz wyjaśnić jakie mogą być negatywne skutki tego zjawiska,
 • · wie co jest jednostką poziomu natężenia dźwięków,
 • · zna pojęcia próg słyszalności i próg bólu.

 

O elektryczności statycznej

na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • · wie, że ciała elektryzują się przez tarcie,
 • · wie, że są dwa rodzaje ładunków elektrycznych "+"  i  "–",
 • · wie, że jednostką ładunku elektrycznego jest 1 C,
 • · wie, że ciała naelektryzowane oddziałują na siebie wzajemnie,
 • · wie, z czego składa się atom,
 • · wie, że elektrony mają elementarny ładunek ujemny, protony dodatnia neutrony są elektrycznie obojętne,
 • · wie, że w przewodnikach są elektrony "swobodne" a w izolatorach "związane",
 • · umie podać przykłady przewodników i izolatorów,
 • · zna sposoby elektryzowania ciał,   
 • · umie korzystać z elektroskopu przy badaniu czy ciało jest naelektryzowane,
 • · wie, że ciało elektrycznie obojętne ma tyle samo ładunków dodatnich co ujemnych,
 • · wie, że ładunki oddziałują silniej gdy są bliżej siebie i gdy mają większą wartość,
 • · wie, co jest źródłem pola elektrostatycznego,
 • · wie, że wskazówka elektroskopu wychyla się gdy zbliżymy do niego ciało naelektryzowane,
 • · wie, do czego służy piorunochron,
 • · zna niebezpieczeństwa związane z występowaniem zjawisk elektrycznych w przyrodzie,
 • wie, że na cząstkę naładowaną znajdującą się w polu elektrycznym  działa siła .

na ocenę dostateczną uczeń:

 • · wie, że ciała naelektryzowane jednoimiennie odpychają się a naelektryzowane różnoimiennie przyciągają się,
 • · wie, że przez tarcie ciała elektryzują się różnoimiennie,
 • · potrafi opisać jak zbudowany jest atom,
 • · wie, że ciało naelektryzowane ujemnie posiada nadmiar elektronów a naelektryzowane dodatnio  posiada niedobór elektronów,
 • · wie, że przy elektryzowaniu ciał przez tarcie następuje przemieszczenie elektronów z j jednego ciała na drugie,
 • · umie wyjaśnić zjawisko elektryzowania ciał przez tarcie na podstawie elektrycznej budowy materii,
 • · zna budowę i zasadę działania elektroskopu,
 • · umie wyjaśnić elektryzowanie ciał przez dotyk ciałem naelektryzowan,
 • · zna i umie stosować zasadę zachowania ładunku elektrycznego,
 • · wie, jak wartość siły oddziaływania elektrostatycznego zależy od odległości ciał naelektryzowanych i wielkości ich ładunków,
 • · umie narysować wektory sił działających  na punktowe ciała naelektryzowane,
 • · wie, co to znaczy, że w jakimś obszarze istnieje pole elektryczne,
 • · potrafi narysować linie pola wytworzone przez punktowy ładunek dodatni  oraz ujemny,
 • · wie, na czym polega zjawisko indukcji elektrostatycznej,
 • · umie trwale naelektryzować elektroskop przez wpływ,
 • · potrafi wyjaśnić po jakim torze porusza się w jednorodnym polu elektrycznym naelektryzowana kropla wody.

na ocenę dobrą uczeń:

 • · potrafi doświadczalnie stwierdzić stan naelektryzowania ciała,
 • · potrafi wskazać w otoczeniu zjawiska elektryzowania ciał przez tarcie,
 • · wie, jak powstają jony dodatnie i ujemne,
 • · potrafi uzasadnić podział ciał na przewodniki i izolatory, na podstawie ich wewnętrznej budowy,
 • · wie, jak rozmieszcza się ładunek elektryczny w przewodniku, a jak w izolatorze,
 • · umie stosować prawo Coulomba w prostych zadaniach,
 • · zna mechanizm zobojętniania ciał naelektryzowanych (metali i dielektryków),
 • · wie, kiedy pole jest centralne a kiedy jednorodne,
 • · umie graficznie przedstawić pole jednorodne,
 • potrafi wyjaśnić mechanizm przyciągania drobnych ciał (nitek, skrawków papieru, kurzu) przez ciało naelektryzowane,
 • · zna zasadę działania piorunochronu,
 • · potrafi opisać rodzaj ruchu cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym.

na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • · potrafi doświadczalnie stwierdzić stan naelektryzowania ciała,
 • · potrafi wskazać w otoczeniu zjawiska elektryzowania ciał przez tarcie,
 • · potrafi, korzystając z układu okresowego, narysować model atomu wybranego pierwiastka,
 • · potrafi wyjaśnić różnice w elektryzowaniu przewodnika i izolatora przez pocieranie,
 • · potrafi rozwiązywać problemy dotyczące elektryzowania ciał,
 • · potrafi zaprojektować doświadczenie potwierdzające słuszność prawa Coulomba,
 • · potrafi rozwiązywać problemy dotyczące zasady zachowania ładunku i prawa Coulomba,
 • · umie graficznie przedstawić pole dwóch ładunków punktowych,
 • · potrafi określić znak ładunku ciała naelektryzowanego przez zbliżenie go do naelektryzowanego elektroskopu,
 • · potrafi wskazać w otoczeniu przykłady elektryzowania ciał przez indukcję,
 • · potrafi wyjaśnić mechanizm wyładowań atmosferycznych,
 • · potrafi opisać rodzaj ruchu cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym.

 

O prądzie elektrycznym

na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • · wie, że napięcie panujące między końcami przewodnika  jest warunkiem, by płynął w nim prąd elektryczny,
 • · wie, jaki jest umowny kierunek prądu eklektycznego,
 • · potrafi wymienić źródła napięcia,
 • · wie, że jednostką napięcia jest 1V,
 • · wie, że do pomiaru napięcia służy woltomierz,
 • · zna symbole elementów obwodów elektrycznych,
 • · umie zbudować prosty obwód według schematu,
 • · zna zasady bezpiecznego użytkowania odbiorników  energii elektrycznej,
 • · wie, że jednostką natężenia prądu elektrycznego jest 1 A,          
 • · wie, że natężenie mierzy się amperomierzem,
 • · umie zbudować prosty obwód według schematu i dokonać pomiaru natężenia prądu,
 • · wie, że wzrost napięcia między końcami przewodnika powoduje wzrost natężenia płynącego w nim prądu elektrycznego,
 • · wie, że opór elektryczny jest wielkością charakteryzującą przewodnik,
 • · wie, że jednostką oporu  elektrycznego jest ,
 • · potrafi zbudować  obwód odbiorników połączonych szeregowo, zgodnie ze schematem,
 • · umie obliczyć opór zastępczy oporników połączonych szeregowo,
 • · wie, że w domowej instalacji elektrycznej stosuje się połączenie równoległe,
 • · wie, że napięcie na zaciskach odbiorników połączonych równolegle jest jednakowe,
 • · wie,  że prąd elektryczny wykonuje pracę,
 • · potrafi opisać przemiany energii we wskazanych odbiornikach energii elektrycznej: grzałka, silnik odkurzacza, żarówka,
 • · wie, że jednostką pracy jest 1 J,
 • · wie, że niesprawne urządzenie elektryczne może być przyczyną zwarcia w  instalacji elektrycznej, prowadzić do powstania pożaru,
 • · zna jednostki mocy 1W i 1k,
 • · rozumie potrzebę oszczędzania energii elektrycznej.

na ocenę dostateczną uczeń:

 • · potrafi wyjaśnić na czym polega przepływ prądu w metalach,
 • · potrafi narysować schemat obwodu składającego się z danych elementów,
 • · umie zmierzyć napięcie np. na zaciskach źródła ,
 • · potrafi wskazać kierunek prądu w obwodzie i wie, że na schematach zaznacza się kierunek umowny,
 • · zna definicję natężenia prądu,
 • · potrafi obliczać natężenie korzystając ze wzoru   ,
 • · wie, że ,
 • · potrafi zmierzyć natężenie prądu w dowolnym punkcie obwodu,
 • · zna i rozumie prawo Ohma,
 • · potrafi rozwiązywać proste zadania z zastosowaniem prawa Ohma,
 • · zna definicję oporu elektrycznego,
 • · wie, że  ,
 • · wie od czego zależy opór przewodnika,
 • · potrafi stosować oporniki do zmiany natężenia prądu w obwodzie,
 • · potrafi narysować schemat obwodu odbiorników połączonych szeregowo,
 • · wie, że dla odbiorników połączonych szeregowo  ,
 • · wie, że natężenie w  dowolnym punkcie obwodu  szeregowego jest  jednakowe,
 • · potrafi wyjaśnić dlaczego w oświetleniu choinkowym stosuje się połączenie szeregowe,
 • · zna i potrafi stosować I prawo Kirchhoffa,
 • · potrafi zbudować obwód odbiorników  połączonych równolegle,
 • · umie obliczyć pracę z zależności  ,
 • · wie, że ,
 • · umie obliczać moc z równania ,
 • · wie, że 1kWh jest jednostką pracy  prądu elektrycznego (energii elektrycznej).

na ocenę dobrą uczeń:

 • · wie, że dzięki przyłożonemu do końców przewodnika napięciu, siły pola wykonują pracę,
 • · zna budowę i zasadę działania ogniwa Volty,
 • · wie na czym polega przepływ prądu w cieczach i gazach,
 • · potrafi obliczać każdą wielkość ze wzoru  ,
 • · umie przedstawić na wykresie zależność I (U) ,
 • · wie  w  jaki sposób opór elektryczny przewodnika  zależy od  jego długości i pola przekroju poprzecznego,
 • · umie obliczać opór korzystając z wykresu I (U) ,
 • · potrafi rozwiązywać zadania stosując poznane zależności między I, U, R,
 • · umie obliczać opór zastępczy układu odbiorników połączonych równolegle,
 • · potrafi zapisać prawo Kirchhoffa dla dowolnego węzła sieci,
 • · potrafi rozwiązywać zadania stosując poznane zależności,
 • · potrafi obliczyć każdą wielkość  z zależności  ,
 • · potrafi na podstawie danych z tabliczki znamionowej urządzenia elektrycznego obliczyć np. natężenie prądu, opór odbiornika.

na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • · zna budowę i zasadę działania ogniwa Leclanche'go,
 • · wie jak działa akumulator,
 • · potrafi oszacować niepewność pomiaru napięcia,
 • · wie, że ładunek elektronu jest równy ,
 • · zna jednostki ładunku 1 Ah,  1 As,
 • · potrafi stosować prawo Ohma do rozwiązywania problemów złożonych,
 • · wie, że opór elektryczny zależy od temperatury przewodnika,
 • · potrafi uzasadnić dlaczego  ,
 • · umie obliczyć opór zastępczy dla połączenia mieszanego,
 • · potrafi wyjaśnić dlaczego   ,
 • · potrafi rozwiązywać złożone problemy rachunkowe wykorzystując związki między wielkościami: W, U, It, R.

 

O zjawiskach magnetycznych

na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • · wie, że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne,
 • · wie, że są dwa rodzaje biegunów magnetycznych N i S i występują one parami,
 • · wie jak oddziałują ze sobą bieguny magnetyczne,
 • · wie, jak należy przechowywać magnesy sztabkowe i podkowiaste,
 • · wie, że wokół przewodnika z prądem istnieje pole  magnetyczne,
 • · wie, że dwa  przewodniki w których płynie prąd oddziałują ze sobą,
 • · wie, że elektromagnes zbudowany jest ze zwojnicy i umieszczonego w niej rdzenia ze stali miękkiej,
 • · wie, że elektromagnes wytwarza pole magnetyczne gdy w jego zwojnicy płynie prąd,
 • · wie, że na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym działa siła,
 • · zna zasady bezpiecznego posługiwania się odbiornikami energii  elektrycznej,
 • · wie, że w silniku elektrycznym energia elektryczna zamienia się w energię mechaniczną,
 • · potrafi podać przykłady urządzeń z silnikiem elektrycznym,
 • · wie, że prąd indukcyjny powstaje  w obwodzie znajdującym się w zmiennym polu magnetycznym,
 • · umie zbudować prosty obwód  i wzbudzić w nim prąd indukcyjny za pomocą magnesu sztabkowego,
 • · wie, że domowa instalacja elektryczna zasilana jest prądem przemiennym,
 • · wie, że symbol ~ oznacza, że urządzenie należy zasilać prądem zmiennym,
 • · wie, jak jest zbudowany transformator,
 • · wie, kiedy transformator obniża a kiedy podwyższa napięcie,
 • · wie, że zmiennemu polu magnetycznemu towarzyszy zmienne pole elektryczne,
 • · wie, że fale elektromagnetyczne rozchodzą się także w próżni,
 • · wie, że jednym z rodzajów fal elektromagnetycznych są fale świetlne.

na ocenę dostateczną uczeń:

 • · wie, z jakich substancji wykonuje się magnesy trwałe,
 • · umie wykorzystać igłę magnetyczną do zbadania pola magnetycznego np. magnesu sztabkowego,
 • · wie, że każda część podzielonego magnesu staje się magnesem,
 • · umie określić bieguny magnetyczne zwojnicy z prądem,
 • · umie przedstawić graficznie pole magnetyczne magnesu sztabkowego i zwojnicy z prądem,
 • · umie zbudować elektromagnes,
 • · umie wyjaśnić dlaczego rdzeń elektromagnesu wykonany jest ze stali miękkiej,
 • · wie od czego zależy  zwrot i wartość siły elektrodynamicznej,
 • · wie, że w silnikach elektrycznych i miernikach wykorzystuje się oddziaływanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem,
 • · umie określić zwrot prądu indukcyjnego w zwojnicy,
 • · wie, jakie przemiany energii zachodzą w prądnicy,
 • · wie, że prąd przemienny to taki, którego natężenie i kierunek zmienia się okresowo.
 • · zna zasadę działania transformatora,
 • · wie, o czym informuje nas przekładnia transformatora,
 • · zna przykłady współpracy Polski z innymi państwami w dziedzinie energetyki,
 • · wie, że fale elektromagnetyczne przenoszą energię,
 • · zna szybkość fali elektromagnetycznej w próżni,
 • · rozumie pojęcie widma fal elektromagnetycznych,
 • · potrafi podać przykłady fal o różnych długościach.

na ocenę dobrą uczeń:

 • · umie wyjaśnić dlaczego żelazo w polu magnetycznym zachowuje się jak magnes,
 • · wie, że oddziaływanie magnesów odbywa się za pośrednictwem pól magnetycznych,
 • · wie, że każdy poruszający się ładunek jest źródłem pola magnetycznego,
 • · wie, że pole magnetyczne wewnątrz zwojnicy jest jednorodne,
 • · wie, od czego zależy to, czy pole wytworzone przez elektromagnes jest słabe, czy silne,
 • · wie, jak zwrot siły elektrodynamicznej zależy od kierunku prądu i zwrotu linii pola,
 • · zna zasadę działania silnika elektrycznego,
 • · zna różne sposoby wzbudzania prądu indukcyjnego,
 • · rozumie co oznacza napis 50 Hz na tabliczce znamionowej urządzenia,
 • · wie, że moce w obydwu uzwojeniach transformatora (idealnego) są równe i  potrafi to uzasadnić korzystając z zasady zachowania energii,
 • · umie rozwiązywać zadania z wykorzystaniem zależności: ,
 • · zna własności fal elektromagnetycznych,
 • · potrafi wskazać przykłady urządzeń wykorzystujących różne rodzaje fal elektromagnetycznych.

na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • · potrafi uzasadnić dlaczego każda z części podzielonego magnesu jest magnesem,
 • · potrafi korzystając z różnych źródeł informacji wyszukać i zaprezentować wiadomości o magnetyzmie ziemskim,
 • · potrafi przedstawić graficznie pole przewodnika prostoliniowego i kołowego,
 • · zna definicję ampera,
 • · potrafi wyszukać  i ciekawie zaprezentować informacje o zastosowaniach elektromagnesów,
 • · zna zasadę działania mierników elektrycznych,
 • · zna budowę prądnicy i umie wyjaśnić zasadę  jej działania,
 • · zna związek między okresem i częstotliwością prądu przemiennego,
 • · umie rozwiązywać złożone zadania z wykorzystaniem związków: ,   ,
 • · rozróżnia na czym polega przekazywanie informacji (np. głosu lub obrazu) metodą analogową  i cyfrową.

 

Optyka, czyli nauka o świetle

na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • · umie podać przykłady źródeł światła,
 • · wie, że światło przenosi energii,
 • · wie, że światło w ośrodku jednorodnym optycznie rozchodzi się po liniach prostych,
 • · wie, że światło rozchodzi się w próżni i w ośrodkach przezroczystych,
 • · wie, że światło odbija się od powierzchni gładkich ,
 • · wie, że na powierzchni chropowatej światło rozprasza się,
 • · umie na rysunku wskazać kąt  padania i odbicia,
 • · wie, że w zwierciadle płaskim powstaje obraz pozorny, prosty, tej samej wielkości co przedmiot,
 • · potrafi wskazać zastosowania zwierciadeł płaskich ,
 • · umie rozpoznać zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe,
 • · wie, że na granicy dwóch ośrodków przeźroczystych światło załamuje się i zmienia kierunek rozchodzenia się,
 • · potrafi podać przykłady występowania zjawiska załamania światła,
 • · umie na rysunku wskazać kąt padania i kąt załamania światła,
 • · zna pojęcie światła białego,
 • · wie, dlaczego latem nosimy na ogół jasne ubrania a zimą ciemne,
 • · wie jak na organizm człowieka działa promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe,
 • · wie, że soczewki mogą skupiać lub rozpraszać światło,
 • · zna pojęcia: główna oś optyczna, ognisko, ogniskowa,
 • · umie za pomocą soczewki skupiającej otrzymać obrazy rzeczywiste,
 • · potrafi objaśnić zasadę działania oka,
 • · zna pojęcia odległość dobrego widzenia i kąt dobrego widzenia.

na ocenę dostateczną uczeń:

 • · umie podać doświadczalne przykłady potwierdzające prostoliniowość rozchodzenia się światła,
 • · umie wyjaśnić powstawanie cienia,
 • · wie, że największą szybkość ma światło w próżni, zna jej wartość,
 • · potrafi określić kąt padania i odbicia,
 • · zna prawo odbicia światła,
 • · umie skonstruować obraz punktu w zwierciadle płaskim,
 • · potrafi przedstawić bieg wiązki równoległej do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła kulistego wklęsłego i wypukłego,
 • · potrafi wskazać zastosowania zwierciadeł kulistych,
 • · wie, że światło przechodząc z ośrodka optycznie rzadszego do optycznie gęstszego załamuje się do normalnej, a przechodząc z ośrodka optycznie gęstszego do optycznie rzadszego od normalnej,
 • · wie, że dla kąta padania 0 stopni kąt załamania wynosi także 0 stopni,
 • · wie, że załamaniu światła białego w pryzmacie towarzyszy rozszczepienie,
 • · umie podać przykłady tego zjawiska  w przyrodzie (tęcza),
 • · umie przedstawić bieg wiązki równoległej do osi optycznej po przejściu przez soczewkę,
 • · potrafi narysować bieg promieni charakterystycznych przy przejściu przez soczewkę skupiającą,
 • · potrafi konstruować obrazy otrzymane za pomocą soczewki  skupiającej,
 • · zna cechy otrzymywanych obrazów,
 • · potrafi wyjaśnić zasadę działania lupy i aparatu fotograficznego,
 • · wie, jak można dokonywać korekcji niektórych wad wzroku.

na ocenę dobrą uczeń:

 • · potrafi uzasadnić dlaczego na powierzchni chropowatej światło się rozprasza,
 • · potrafi wykonać konstrukcję obrazu w zwierciadle wklęsłym,
 • · rozumie, dlaczego na granicy dwóch ośrodków światło może ulec załamaniu,
 • · potrafi rozwiązywać zadania z wykorzystaniem poznanych praw odbicia i załamania światła,
 • · umie przedstawić graficznie zjawisko załamania światła w pryzmacie,
 • · potrafi wyjaśnić dlaczego światło białe ulega w pryzmacie rozszczepieniu,
 • · wie, jaką  rolę pełni warstwa ozonowa w atmosferze i rozumie potrzebę jej ochrony,
 • · umie obliczyć zdolność skupiającą soczewki,
 • · potrafi wyjaśnić zasadę działania innych przyrządów optycznych np. mikroskopu, lunety.

na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • · wie, że szybkość światła uwarunkowana jest gęstością optyczną ośrodka,
 • · zna wartości tej szybkości dla różnych ośrodków,
 • · potrafi graficznie przedstawić rozproszenie światła na dowolnej powierzchni,
 • · potrafi skonstruować obraz dowolnej figury w zwierciadle płaskim,
 • · umie narysować bieg promienia przez kilka ośrodków o różnej gęstości optycznej,
 • · potrafi rozwiązywać złożone problemy uwzględniające zjawisko odbicia i załamania światła,
 • · potrafi wytłumaczyć na czym polega widzenie barwne,
 • · wie, jak i po co stosuje się filtry optyczne,
 • · potrafi wyjaśnić dlaczego niebo jest błękitne,
 • · umie doświadczalnie wyznaczyć zdolność skupiającą soczewki,
 • · wie, że własności soczewki zależą także od gęstości optycznej materiału soczewki i otaczającego ją ośrodka

Kto jest Online?

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Realizowane projekty

Zrealizowane Projekty Unijne

Inne zrealizowane projekty

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour