pozegnanie1.jpg

Drodzy Rodzice


Wraz z rozpoczęciem działalności Gimnazjum nr 3 w Płocku, jako osobnego organu, powstała Rada Rodziców reprezentująca wszystkich opiekunów uczniów gimnazjum. Rada Rodziców ma za zadanie opiniować niektóre dokumenty Rady Pedagogicznej oraz zgłaszać propozycje wielu inicjatyw, które na terenie gimnazjum mogą być zrealizowane. To dzięki nam, Rodzicom, pobyt w szkole naszych dzieci może być nie tylko łatwiejszy, ale i barwniejszy. Pierwszym naszym zadaniem jest oczywiście zorganizowanie funduszy potrzebnych do realizacji wszelkich inicjatyw. W bieżącym roku szkolnym ustaliliśmy kwotę 50zł rocznie (wpłaty mogą być również w ratach), czyli 5zł miesięcznie. Niestety, mimo iż kwota nie jest wygórowana, większość z nas jej nie uiściła.


Numer konta Rady Rodziców:

29 1020 3974 0000 5902 0002 6401

Pekao S.A. I Oddział w Płocku 

Wpłat można dokonywać:                    

 • podczas zebrań z rodzicami,
 • w sekretariacie szkoły.

Liczymy na Was!

  
    Rada Rodziców

     Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku     

    


Przewodnicząca
:
p. Anna Kijek

 


Zastępca przewodniczącej
:
p. Andrzej Zdunkiewicz


Komisja Rewizyjna
:
p. Olga Zajączkowska

 

 REGULAMIN RADY   RODZICÓW

GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II

W PŁOCKU

____________________________________________________________________

 ROZDZIAŁ I

NAZWA REPREZENTACJI RODZICÓW

§ 1.

Rada Rodziców Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 2.

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

2)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczego szkoły, Programu Profilaktyki  i Planu pracy szkoły,

3)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

4)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 1. Szczególnym celem Rady Rodziców jest:

1)   pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

2)   gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

3)   zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

-          znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie,

-          uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów lub trudności w nauce, zachowania,

-          znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Uczniów,

-          uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

-          wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

 

Rozdział III

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW


§ 3.

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
 2. Zebranie rodziców we wrześniu w głosowaniu tajnym wybiera spośród siebie radę klasową rodziców składającą się z 3 osób; osoba, która uzyskała najwyższą ilość głosów, zostaje oddziałowym przedstawicielem do Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców składa się z tylu członków, ile oddziałów w danym roku szkolnym jest w gimnazjum.
 4. Podczas zebrań na zakończenie kadencji składa sprawozdanie ze swojej działalności.
 5. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie:

-          przewodniczącego i jego zastępcę - jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,

-          komisję rewizyjną - jako organ kontrolny Rady Rodziców

 1. Komisja rewizyjna składa się z dwóch osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.
 2. Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków oraz spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły – dla wykonania określonych zadań.

§ 4.

 

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa rok-począwszy od października do 30 października następnego roku.

 

ROZDZIAŁ IV

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY WEWNĘTRZNE


§ 5.

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu (quorum) ustala każdorazowo przewodniczący.
 3. Uchwały są protokołowane. Za sporządzanie protokołów odpowiada zastępca przewodniczącego Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ V
WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

§ 6.

 

 1. Wybory do rady klasowej rodziców, w tym oddziałowego przedstawiciela do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym; natomiast wybory przewodniczącego Rady Rodziców, jego zastępcy i komisji rewizyjnej mogą się odbyć się w głosowaniu jawnym.
 2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie.
 3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
 4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego Rady Rodziców:

1)   wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza oraz komisji wyborczej,

2)   sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za okres sprawozdawczy,

3)   sprawozdanie komisji rewizyjnej Rady Rodziców,

4)   informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i o funkcjonowaniu placówki,

5)   dyskusja,

6)   przedstawienie przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującej Rady Rodziców,

7)   wybory przewodniczącego, jego zastępcy oraz komisji rewizyjnej,

8)   podjęcie uchwały w sprawie minimalnej wysokości deklarowanych wpłat rodziców na Radę Rodziców,

9)   sprawy różne.

 

ROZDZIAŁ VI

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW


§ 7.

 1. Plenarne zebranie rady rodziców jest zwoływane przez jej przewodniczącego nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek rad klasowych rodziców z co najmniej 9 klas, na wniosek dyrektora szkoły i rady pedagogicznej – złożony do Rady Rodziców.


§ 8.

 1. Rada Rodziców obraduje nie rzadziej niż 3 razy na rok. Na jej posiedzenia zapraszany jest dyrektor szkoły i inne osoby.
 2. Posiedzenia Rady Rodziców mogą protokołowane.


§ 9.

 1. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej odbywają się przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Rady Rodziców, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 100 osób.
 2. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.


§ 10.

 1. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.


§ 11.

 1. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, rady klasowej rodziców lub wychowawcy klasy.

 

Rozdział VII

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW


§ 12
.

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

1)        składek rodziców,

2)        wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się,

3)        dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców

i mieszkańców środowiska szkoły,

4)        działalności gospodarczej.


§ 13.

 1. Wysokość minimalnej składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
 2. Klasowa rada rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składa wychowawca klasy.

§ 14.

 1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie Planu wydatków Rady Rodziców na rok szkolny zatwierdzonego każdorazowo przez nią.
 2. Roczny plan wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym Ramowym planem wydatków Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ VIII

RAMOWY PLAN WYDATKÓW RADY RODZICÓW

 1. A.         Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się następująco:


§ 15.

 1. Środki finansowe ze składek rodziców są przekazywane do dyspozycji Rady Rodziców.


§ 16.

 1. Rada rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców wyłącznie na następujące cele:

1)   pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,

2)   dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Dzień Patrona, festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, Wigilia szkolna, finały konkursów przedmiotowych, sportowych, wycieczek itp.

3)   sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych oraz kół przedmiotowych
i zainteresowań,

4)   nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,

5)   zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu technicznego oraz środków czystości,

6)   wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości
i rachunkowości Rady Rodziców,

7)   finansowanie prac remontowych i modernizacyjnych prowadzonych w budynku szkoły,

8)   dofinansowanie imprez i uroczystości organizowanych przez szkołę.

 1. B.         Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodziców.


§ 18.

 1. Środki te mogą być wydatkowane na:

1)   dofinansowanie celów ustalonych w § 17,

2)   finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowacja urządzeń sportowo – rekreacyjnych itp.

3)   przeznaczenie środków na płace oraz nagrody dla osób biorących udział
w działalności gospodarczej prowadzonej przez szkołę,

4)   przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej,

5)   lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji.

 1. C.         Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na jej rzecz. W takim przypadku  Rada Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.

 

ROZDZIAŁ  IX

OBSŁUGA KSIĘGOWO–RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW


§ 19.

 1. Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym planem – zatrudnia się księgową oraz kasjerkę. Płacę księgowego oraz kasjerki ustala Rada Rodziców. Umowy zawiera przewodniczący rady rodziców.
 2. Funkcję księgowego oraz kasjerki mogą również społecznie pełnić członkowie rady rodziców lub pracownicy gimnazjum po wyrażeniu zgody.
 3. Przewodniczący zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy
  w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania wpłat i przelewów.
 4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 20.

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania dyrektora szkoły.
 2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2. pkt. 2. niniejszego regulaminu.


§ 21.

 1. Członkowie klasowych rad rodziców, Rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonywały ich wyboru, postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdz. IV tego regulaminu.

 

Zasady tworzenia Rady Rodziców są zawarte w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (DU z dnia 9 maja 2007r. Nr 80 poz. 542)

Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku uchwalono na zebraniu w dniu 15.10. 2007r.

Kto jest Online?

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

Realizowane projekty

Zrealizowane Projekty Unijne

Inne zrealizowane projekty

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour